اطلاعات مفید

مدارك ويزا

مدارك ويزا:
ويزا مجوزي است كه در پاسپورت يا ساير مدارك سفر وارد شده و به دارنده آن اجازه مي دهد به آن كشور وارد يا ورود مجدد داشته باشند. شايان ذكر است كه داشتن ويزا شرط لازم براي ورود به يك كشور بوده ولي شرط كافي نمي باشدشرط كافي مطابقت داشتن با شرايط ورودي به آن كشور در زمان حضور در مقابل Gate گذزنامه ، توجه به محدوديت هاي اجازه ي ورود و ترانزيت هر كشور مي باشد.ويزا توسط مقامات رسمي دولت (كنسول) در محل سفارتخانه آن كشور ويا چنانچه دو كشور شامل توافقنامه في ما بين باشند در مرز زميني يا هوايي صادر مي شود.در بعضي از كشورها به دليل گرفتن اثر انگشت از متقاضي حضور فرد متقاضي ضروري است , و امكان اخذ ويزا امري غير ممكن است.كودكان نيز مانند بزرگسالان از مقررات ويزا يكسان پيروي مي نمايند.هنگامي كه نام كودك در پاسپورت يكي از والدين يا سرپرست وي ثبت شده باشد ، ويزاهاي آن نيز براي كودك معتبر مي باشد. كودكان مجاز نمي باشند با پاسپورتي كه نام آنها به عنوان همراهان وارد نشده باشد ، سفر نمايند.كودكاني كه مليت آنها با پدر و مادرشان متفاوت است لازم است براي آن تابعيت ، مدارك معتبر پاسپورت و ويزا داشته باشند.
انواع ويزا:
 • ويزاي توريستي:
 • ويزاي آموزشي و تجاري:
 • ويزاي تحصيلي:
 • ويزاي ترانزيت:
  ويزاي نوع A (ويزاي ترانزيت فرودگاهي)
  اين ويزا به ويزاي ترانزيت فرودگاهي معروف مي باشد و براي كساني لازم است كه به جهت مليت خود نمي توانند از تهسيلات TWOV استفاده نمايند. با داشتن اين ويزا مسافر مجاز نخواهد بود فرودگاه را ترك نمايد.
 • ويزاي نوع B (ويزاي ترانزيت شينگن)
  اين ويزا به ويزاي ترانزيت شينگن معروف است وبراي دو دسته از مسافرين استفاده مي شود. دسته اول : براي مسافريني كه از تسهيلات TWOV مي توانند استفاده كنند ولي به دليل زمان اتصال دو پرواز آنها كه بيش از زمان مجاز تسهيلات TWOV مي باشد ، بايد نسبت به اخذ اين نوع ويزا اقدام نمايند. دسته دوم : براي مسافريني است كه بايد از دو فرودگاه يك شهر جهت ادامه مسير پرواز خود استفاده نمايند.
 • ويزاي ازدواج (نامزدي):
 • ويزاي درمان و پزشكي:
 • ويزاي رسمي ديپلماتيك يا تجارت دولتي:
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي آژانس مرواريد تورك پارس محفوظ مي باشد.