تحولات نوین در صنعت پلاستیک و پلیمرپلاستيك محصولي است كه امروزه بيش از هرزمان دیگر در زندگی بشر کاربرد پيدا کرده است تقریبا کمتر صنعتی را می توان یافت که…