نمایشگاه علم جوان سازی پاریس  (IMCAS) یک نشست درخشان برای بحث در مورد دستاوردهای تحقیقاتی جدید با همکاران است. IMCAS جدیدترین تکنیک ها را با توجه به سخنرانان برجسته و جدیدترین تحولات از…