نمایشگاه تجهیزات ایمنی و امنیت لندن تور های نمایشگاهی انگلستان - (IFSEC) روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن-انگلستان |تاریخ برگزاری : 22 لغایت 24 اردیبهشت 1400 روز ساعت…

نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات لندنتور های نمایشگاهی انگلستان - UC EXPO روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن،انگلستان | تاریخ برگزاری : 14 لغایت 15 مهر 1400 روز…

نمایشگاه فناوری های آموزشی لندنتور های نمایشگاهی لندن - Bett روز ساعت دقیقه ثانیه شهر برگزاری : لندن،انگلستان |تاریخ برگزاری : 29 دی لغایت 01 بهمن 1400 روز ساعت دقیقه…