بزرگترین نمایشگاه کشاورزی ترکیه و چهارمین نمایشگاه کشاورزی اروپا "Agroexpo" در فواریزمیر است.  موضوعات این نمایشگاه: بذر، نهال، باغبانی،بخش کود،گیاهان دارویی،گلخانه و تجهیزات گلخانه ای،ابزارهای آبیاری، ماشین آلات و سیستمبخش…

نمایشگاه کشاورزی اروپا (AGRIBEX) یکی از بزرگترین نمایشگاه های کشاورزی در اروپا است و نمایشگاه بین المللی کشاورزی، دامپروری، باغ، پارک ها و مناطق سبز است. با گذشت سالها، به یک…