نمایشگاه نفت و گاز نروژ (ONS) صنعت های بین المللی نفت و گاز را از سراسر جهان گرد هم جمع می کند تا با یکدیگر به تبادل اطلاعات، بحث، مبادلات تجاری و…