تحول کلیدی برای ادامه موفقیت در صنایع شیمیایی است. شرکت ها باید همچنان در حال پیشرفت باشند تا بتوانند از موانع و چالش های پیشروی مگا، عوامل اقتصاد کلان، نوسانات انرژی…