2 شب فرانکفورت + 3 شب آمستردام + 3 شب پاریس

4 شب آمستردام

2 شب فرانکفورت + 4 شب آمستردام

توکیو + اوزاکا

15 روز برلین