نمایشگاه کشاورزی اروپا (AGRIBEX) یکی از بزرگترین نمایشگاه های کشاورزی در اروپا است و نمایشگاه بین المللی کشاورزی، دامپروری، باغ، پارک ها و مناطق سبز است. با گذشت سالها، به یک…